Danh Sách Sinh Viên

Đăng ký hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh

công ty hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh-0948 45 43 48

bảng giá hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh

Đăng ký hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Đại diện : Nguyễn Nhật An

Điện thoại : 0948454348

Gmail : dailyhoadondientuatv@gmail.com

Website : https://www.quangbathuonghieuviet.vn/thong-tin-Hoa-don-dien-tu-Ho-Chi-Minh-711

Kinh doanh : hóa đơn điện tử, chữ ký số, dịch vụ kế toán

  • Giới thiệu chung
  • Tuyển dụng
  • Thông tin dịch vụ
  • Khuyến mãi

Trang chủ » Thông tin » Đăng ký hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh

Sau thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử, thì có lẽ trong thời gian tới sẽ có quyết định nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan. Thủ tục này đang nằm trong khuôn khổ cải cách thủ tục hành chính, bắt đầu từ tháng 11/2017 sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin, triển khai mở rộng phạm vi toàn quốc, cụ thể trên toàn ngành Hải quan. Thế nhưng, đây là một thuộc ngữ mới, các doanh nghiệp khó tránh khỏi sự bỡ ngỡ trong việc tiếp cận, cũng như chuẩn bị các thông tin tìm hiểu trước khi áp dụng cho doanh nghiệp mình. Sau đây, ATV MEDIA sẽ giải thích và hướng dẫn những thủ tục cơ bản nhằm cung cấp một số thông tin cần thiết giúp quý khách hàng có thể hiểu hơn về Hóa đơn điện tử (EINVOICE) - Liên Hệ: 0948454348

công ty hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh-0948 45 43 48

 

1.Hóa đơn điện tử là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì:

Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm,…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và các quy định của pháp luật có liên quan

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất.


2.Điều kiện được công nhận của hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

•Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

•Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

•Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

 

hóa đơn điện tử Viettel Hồ Chí Minh

hóa đơn điện tử Viettel Hồ Chí Minh

hóa đơn điện tử VNPT Hồ Chí Minh

hóa đơn điện tử VNPT Hồ Chí Minh
3.Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh :


Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Người bán khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

•Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

•Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.


4.Thủ tục phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh :

4.1.1.Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh :

•Muốn phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải có quyết định áp dụng hóa đơn điện tử ( soạn thảo theo mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư 32).
•Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, gửi tới cơ quan quản lý, gửi lên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế ( theo mẫu số 02 ban hành kèm thông tư 32).
•Tiến hành ký số vào hóa đơn mẫu rồi gửi cơ quan quản lý thuế.

4.1.2.T
hủ tục doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh :

•Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử, Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu của Thông tư 32/2011/TT-BTC để gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

•Trước khi làm bộ hồ sơ, doanh nghiệp nên liên hệ cán bộ Thuế quản lý để biết xem Chi cục Thuế quản lý nhận hồ sơ qua hình thức nào để chuẩn bị cho phù hợp.

4.2.Doanh nghiệp thực hiện theo 2 bước sau:

•Bước 1: Lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện 
•Bước 2: Nộp hồ sơ cho Cơ quan Thuế


5.Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh

5.1. Lập hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh :

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán.

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.

5.2. Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn điện tử từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa dịch vụ:

Gửi trực tiếp: người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử trên phần mềm lập hóa đơn điện tử, ký điện tử hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa hai bên.

Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: người bán hàng hóa, dịch vụ truy cập vào chương trinh hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo, lập hóa đơn bằng chương trình lập hóa đơn điện tử vào hệ thống sau đó, gửi cho người mua hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của người bán.

5.3. Xử lý đối với hóa đơn điện tử bị lập

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của hai bên. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng,… Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉn, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)


Các dịch vụ Hóa đơn điện tử :

Hóa đơn điện tử Bkav quận 1 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 1 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 1 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 2 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 2 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 2 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 3 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 3 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 3 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 4 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 4 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 4 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 5 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 5 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 5 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 6 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 6 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 6 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 7 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 7 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 7 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 8 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 8 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 8 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 9 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 9 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 9 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 10 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 10 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 10 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 11 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 11 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 11 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận 12 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận 12 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận 12 Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Thủ Đức Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Thủ Đức Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Thủ Đức Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Gò Vấp Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Gò Vấp Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Gò Vấp Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Tân Bình Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Tân Bình Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Tân Bình Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Tân Phú Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Tân Phú Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Tân Phú Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav quận Bình Tân Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel quận Bình Tân Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT quận Bình Tân Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav Củ Chi Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel Củ Chi Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT Củ Chi Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav Hóc Môn Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel Hóc Môn Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT Hóc Môn Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav Bình Chánh Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel Bình Chánh Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT Bình Chánh Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Bkav Nhà Bè Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử Viettel Nhà Bè Hồ Chí Minh
Hóa đơn điện tử VNPT Nhà Bè Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BKAV - VNPT - VIETTEL


STT

Gói cước Số HĐ Bkav VNPT Viettel

 1
 
  HD-300  300  260,000  330,000  326,700

2
 
  HD-500  500  360,000  462,000  451,000

3
 
   HD-1000  1000  560,000  737,000  704,000

 4
 
 HD-2000  2000  850,000  1,100,000  1,056,000

5
 
 HD-3000  3000  1,200,000  Không có  3,003,000

 6
 
 HD-5000  5000  1,800,000  2,365,000  2,255,000

 7
 
 HD-7000  7000  2,400,000  Không có  3,003,000

 8
 
 HD-10000  10000  2,900,000  4,950,000  Không có

 9
 
 HD-15000  15000  4,000,000  4,950,000  Không có

 10
 
 HD-20000  20000  5,100,000  6,600,000  6,380,000

 11
 
 HD-Max  > 20, 000  250 VNĐ/ 1 HĐ < 330 VNĐ/1 HĐ  319 VNĐ/ 1HĐ
 
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL - BKAV - VNPT 
Nhà Cung Cấp 

Thời Hạn   Giá Tổng Cước (10% VAT)   Tổng Thanh Toán ( Đã Trừ Chiết Khấu) 
 Bkav- CA
 
1 Năm
 
 1,825,000 VNĐ  1,400,000 VNĐ

 2 Năm
 
2,744,000 VNĐ  1,750,000 VNĐ 

3 Năm
 
3,109,000 VNĐ  1,700,000 VNĐ 
 VIETTEL-CA
 
1 Năm
 
 1,826,000 VNĐ  1,400,000 VNĐ

 2 Năm
 
2,741,000 VNĐ  1,700,000 VNĐ 

3 Năm
 
3,109,000 VNĐ  1,750,000 VNĐ 
VNTP-CA
 
1 Năm
 
 1,823,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ 

 2 Năm
 
2,740,000 VNĐ  1,750,000 VNĐ 

3 Năm
 
3,112,000 VNĐ  1,800,000 VNĐ 
CÔNG TY ATV MEDIA

Đại Lý Chuyên Cung Cấp Hóa Đơn Điện Tử Và Chữ Ký Số

Các dịch vụ cung cấp:
  1.  Hóa đơn điện tử
  2. Cung cấp dịch vụ chữ ký số của các nhà  cung cấp : Viettel, VNPT, Bkav với giá tốt nhất cho doanh nghiệp.
Thông tin liên hệ : 0948 45 43 48 ( Mr . An)
                                            0348 45 43 48 ( Mr. Minh)

hóa đơn điện tử Bkav Hồ Chí Minh

hóa đơn điện tử Bkav Hồ Chí Minh

bảng giá hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh

  CÔNG TY QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VIỆT
 Đại Lý Cung Cấp Dịch Vụ Cho Nhà Mạng Bkav - Viettel - VNPT :

  1.  Chữ Ký Số
  2. Hóa Đơn Điện Tử
  3. Dịch Vụ Kế Toán
Thông tin liên hệ : 0948 45 43 48 ( Mr. An)
                              0973 61 19 73 ( Mr. Minh) 

 

 

 

711
THÀNH VIÊN
Lượt xem: 396
Ngày đăng tin:
11/03/2021
thiết kế web đà nẵng
Hôm nay ,
Liên hệ trực tiếp

 
hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh
dịch vụ kế toán Hồ Chí Minh dịch vụ kế toán Hồ Chí Minh


ĐƯỢC ĐĂNG TIN BỞI:

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TOP GOOGLE

Liên hệ quảng cáo : 0905 713 020

Cam kết hoàn tiền 100% nếu không lên top 1-10 Google

Quảng Cáo Ổn Định, Đúng Vị Trí Top 1-10 Google!

Không Giới Hạn “Số Lượng Clicks Chuột”

Hiển Thị Quảng Cáo 24/24!

Hỗ Trợ Nhiệt Tình Khi Khách Hàng Yêu Cầu!

Chi phí thấp, hiệu quả cao, lợi ích lâu dài

Trân Trọng Hợp Tác Với Qúy Khách !

0948454348